Mali princ


Udruga „Mali princ“ je 31. prosinca 2020. godine uspješno završila provedbu projekta „Fizikalna terapija za kvalitetniji i aktivniji život“ za koji je primljena donacija Zagrebačke županije u iznosu od 15.000 kuna.

Opći cilj projekta je unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, pružanjem besplatne usluge fizikalne terapije u kabinetu za terapije ili domovima korisnika.

Projekt je uključivao niz aktivnosti vezanih uz fizikalnu terapiju, a to su: opremanje kabineta za provođenje fizikalne terapije najmodernijom opremom i aparaturom, provođenje fizikalne terapije u kabinetu za terapije, Mobilni tim – fizikalna terapija u kućama korisnika za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta, edukativna radionica za roditelje/skrbnike te distribucija online edukativnog letka za članove lokalne zajednice kojeg Vam predstavljamo u ovom članku.

Uslugu fizikalne terapije pružale su: Jasmina Car, magistra fizioterapije (rad u kabinetu), Mariana Maros, apsolventica fizioterapije (Mobilni tim).

Sve projektne aktivnosti su planirane, prilagođene i provedene shodno epidemiološkim mjerama uslijed pandemije COVID-19.

Specifičan doprinos ovog projekta rješavanju problematike osoba s invaliditetom sastoji se upravo u činjenici da su projektne aktivnosti bile koncipirane na način da ravnopravno uključuju i osobe s najtežim stupnjem invaliditeta koje su vrlo često zbog težine svog invaliditeta vezane uz svoje domove, a upravo je njima fizikalna terapija prijeko potrebna.

SAŽETAK REZULTATA PROJEKTA:

  1. Kabinet za provođenje fizikalne terapije je opremljen najnovijom opremom i aparaturom;
  2. Održana su 122 sata individualizirane usluge fizikalne terapije s ukupno 16 korisnika, od kojih je za 12 korisnika fizikalna terapija pružana u kabinetu za terapije, a za ostala 4 u sklopu mobilnog tima u domovima korisnika;
  3. Održana je edukativna radionica za roditelje/skrbnike sa sljedećim temama: kako izvoditi vježbe s djetetom kod kuće, pasivno istezanje – vježbe za asistenciju, aktivne vježbe, aktivno samoistezanje, vježbe na lopti te vježbe ravnoteže te su roditelji/skrbnici osnaženi za kvalitetnu skrb i nošenje sa svakodnevnim izazovima.
  4. Distribuiran je online edukativni letak za članove lokalne zajednice te je podignuta svijest unutar lokalne zajednice o važnosti dostupnije fizikalne terapije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Ovim projektom posebno želimo istaknuti važnost fizikalne terapije kao jedne od aktivnosti koju provodi Udruga „Mali princ“. Želimo potaknuti senzibiliziranost lokalne zajednice i podići svijest o važnosti fizikalne terapije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kako bi im se upravo na taj način osigurao kvalitetniji, zdraviji i aktivniji život na koji svatko od nas ima jednako pravo.

Udruga "Mali princ" će i u narednoj godini provoditi sve navedene aktivnosti te raditi na poboljšanju kvalitete pružanja individualizirane usluge fizikalne terapije.

 

 

                                             

Facebook podijeli