Mali princ


 • PRETHODNO SAVJETOVANJE - Nabava radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu (po grupama)
  KLASA: 406-07/23-03/2 URBROJ: 238-10-05-01/5-23-3 Ivanić-Grad, 31. siječnja 2023.   Predmet: Nabava radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu(po grupama) Poštovani, obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na uređenju zgrade Učeničkog (studentskog) doma u Ivanić-Gradu po grupama (kat, prizemlje). Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22), prije...

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Projekt Dobra energija
  KLASA: 406-07/23-03/1 URBROJ: 238-10-05-01/2-23-3 Ivanić-Grad, 30. siječnja  2023. Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Postavljanje fotonaponskih elektrana na javnim objektima - Projekt Dobra energija   Poštovani, obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova postavljanja...

 • JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
  Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/17), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2023.godini (KLASA: 024-05/23-11/7, URBROJ: 238-10-03-02/3-23-6 od 18.siječnja 2023.) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje...

 • POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar te na radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar
  KLASA: 112-03/2-01/1 URBROJ: 238-10-04/1-23-15 Ivanić-Grad, 27. siječnja 2023. Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar te na radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar, objavljenog u Narodnim novinama, broj 4/2023 od...

 • Održana edukativna radionica vezano uz javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
  Grad Ivanić-Grad u suradnji s tvrtkom AGRODET održao je edukativnu radionicu vezano uz javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Odaziv je bio iznimno velik, a poljoprivrednici su mogli dobiti detaljne upute za uspješnu prijavu kao i odgovore na sva pitanja.  

 • Novi pod u sportskoj dvorani Žeravinec uskoro će dobiti svoj novi izgled
  Radovi postavljanja novog poda su u tijeku i veselimo se novom ruhu dvorane.

 • Obilazak novih prostora vrtića na Žeravincu
  Jučer su gradonačelnik Leš i zamjenik Cuvaj obišli nove prostore vrtića na Žeravincu, gdje su smještene 4 nove jasličke skupine, a unutar objekta ima prostora za urediti još 1 vrtićku skupinu. Grad i gradska uprava kontinuirano ulažu u vrtiće i svi su vrtići potpuno energetski obnovljeni, dok je vrtić na Posavskim Bregima u cijelosti obnovljen. U objekte vrtiće se dosad uložilo više od 663.000,00 EUR (više od 5 milijuna kuna). Grad financira i privatni vrtić u iznosu pune ekonomske cijene. Očekujemo do kraja godine završetak proširenje vrtića u Graberju Ivanićkom...

 • Rješavanje hitnih problema u Domu zdravlja
  U Domu zdravlja u Ivanić-Gradu nedostaje liječnika i opreme pa se Grad uključuje u rješavanje hitnih problema. Gradonačelnik Ivanić-Grada, g.Javor Bojan Leš, održao je sastanak s privremenom voditeljicom Doma zdravlja Zagrebačke županije - Ispostave Ivanić-Grad Jadrankom Baričević bacc.med.teh. na kojem je upoznat s gorućom situacijom u Domu zdravlja po pitanju manjka liječnika opće medicine. Voditeljica Baričević izvijestila je gradonačelnika o trenutnoj lošoj situaciji po pitanju organizacije rada zbog manjka osoblja i opreme te da će uzročno-posljedično, ukoliko se ne...

 • JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini
  KLASA: 614-05/23-01/1 URBROJ:  238-10-03/1-23-1 Ivanić-Grad, 19. siječnja 2023. Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21, 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini (KLASA: 024-05/23-11/8, URBROJ: 238-10-03/1-23-3, od 19. siječnja 2023. godine), gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 19. siječnja 2023. godine raspisuje sljedeći JAVNI POZIV...

 • JAVNI POZIV za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini
  KLASA: 614-05/23-01/2 URBROJ: 238-10-03/1-23-1 Ivanić-Grad, 19. siječnja 2023. Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21, 114/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini (KLASA: 024-05/23-11/8, URBROJ: 238-10-03/1-23-2, od 19. siječnja 2023. godine), gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 19. siječnja 2023. godine raspisuje sljedeći JAVNI POZIV...