Mali princ


Osobni asistentUdruga "Mali princ" izrađuje projekt osobnog asistenta za osobe s invaliditetom s lokalnog područja.

Kako se temeljni cilj Udruge“Mali princ“ odnosi na aktivno sudjelovanje Udruge u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i njihove obitelji, te postupnom uključivanju sustava u kojem će osobe s invaliditetom u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo; Udruga „Mali princ“ je uz svoje brojne aktivnosti i projekte započela s pripremama i izradom Projekta „osobnog asistenta“ za osobe s invaliditetom s našeg lokalnog područja.

 

Projekt „osobnog asistenta“ provodi se diljem Hrvatske u sklopu udruga osoba s invaliditetom, a namijenjen je za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt je pokrenulo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2006. godine kao pilot-projekt kojim bi se osobama s invaliditetom omogućilo neovisno življenje (samostalnost osoba s invaliditetom i njihovo sudjelovanje u svim aspektima društvenog života u lokalnoj zajednici). Projekt se pokazao izuzetno korisnim i učinkovitim za osobe s invaliditetom. Od početnih 80 korisnika koji su u 2006. godini ostvarili pravo na ovaj oblik socijalne usluge, danas to pravo ostvaruje 318 korisnika s područja čitave Republike Hrvatske. Projekt u cijelosti financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a trendovi pokazuju da će se ovaj novoosnovani institut socijalne usluge nastaviti razvijati i u daljnjem vremenskom razdoblju.

 

Što je institut „osobnog asistenta i kako se provodi u Republici Hrvatskoj, Udruga „Mali princ“ mogla je saznati u sklopu programa edukacije kojeg je za voditelje udruga osoba s invaliditetom organizirala Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), krovna institucija za osobe s invaliditetom. Edukacija voditelja projekta osobnog asistenta održana je 9. lipnja u prostoru HAK-a u Zagrebu, na kojoj je među brojnim voditeljima udruga osoba s invaliditetom sudjelovala i Danijela Rukavina, voditeljica stručne službe Udruge „Mali princ“. Predavači na ovom edukativnom skupu bili su dr.med. Zorislav Bobuš (predsjednik SOIH-a); dipl.ing. Marica Mirić i Manda Knežević(voditeljice projekta osobnog asistenta pri SOIH-u); dipl.oecc. Anka Slonjšak (novoizabrana Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom); dipl.iur. Ljubica Lukačić (saborska zastupnica i rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem (URIHO)) i drugi.

 

Institut „osobnog asistenta“ je novi oblik usluge u socijalnoj skrbi, koji je još uvijek nepoznat većini građana. Radi se o usluzi pružanja pomoći osobama s tjelesnim invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i poslova koje one same zbog svog invaliditeta ne mogu obavljati.

 

Osobni asistent je „produžena ruka“osobi s invaliditetom, to je osoba koja osobi s invaliditetom pomaže pri osobnoj higijeni, hranjenju, u obavljanju kućanskih poslova, služi kao pratnja i pomoć u socijalnim aktivnostima i drugo. Time osobni asistent postepeno zamjenjuje ulogu roditelja koji su do sad jedini obavljali sve te poslove za osobe s invaliditetom. Na taj se način roditelje rasterećuje i omogućuje im se zaposlenje, a osobama s invaliditetom daje prilika za neovisno življenje.

Napomena: Neovisno življenje podrazumijeva senzoričku, intelektualnu i fizičku neovisnost. Odnosi se to na osobnu pomoć (brigu, pratnju i kućanske obveze), te ekonomsku neovisnost ( rad, školovanje i stanovanje).

 

Svrha ovog projekta je pomoću osobe „osobnog asistenta“ omogućiti osobi s tjelesnim invaliditetom dobru kvalitetu života, a što znači da postane što neovisnija o svojoj obitelji i izađe iz kuće / institucije, da ima mogućnost osnivanja vlastite obitelji i preuzimanja odgovarajuće uloge u obitelji, ali i široj zajednici, te na taj način postane produktivni građanin. Važno je istaknuti da se uvođenjem ovog oblika socijalne usluge ne utječe na dobivanje/ gubitak drugih prava iz područja socijalne skrbi.

 

Projekt „osobnog asistenta“ se provodi na način da udruge osoba s invaliditetom u pripremnoj fazi izrade projekt, prikupe podatke o potencijalnim korisnicima i osobnim asistentima, prijave i pošalju potencijalne korisnike i osobne asistente na edukaciju u SOIH, te nakon tog pošalju projekt na natječaj za prijavu projekata u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u nadi da će dobiti financijsku potporu iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Jednom kad Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odobri udruzi sredstva, ona ih raspodjeljuje korisnicima – osobama s invaliditetom koji u tom trenutku postaju poslodavci i raspolažu sredstvima; a što znači da korisnik-osoba s invaliditetom svaki mjesec svom osobnom asistentu isplaćuje plaću. Pri tome su vrlo važni korektan odnos i dobra komunikacija između osobe s invaliditetom- poslodavca i osobnog asistenta, kao i u svakom poslu.

 

Svakom se korisniku može odobriti najviše 20 sati asistencije tjedno, a cijena sata pružanja usluge osobne asistencije može iznositi najviše 25 kuna neto. Broj radnih sati osobnog asistenta uključuje fleksibilno radno vrijeme kao i mogućnost rada neradnim danima i blagdanima te u večernjim satima, a prema dogovoru korisnika i osobnog asistenta.Voditelj udruge ovdje ima više posredničku ulogu, i to samo kad prilike to zahtijevaju. Tako voditelj udruge sklopa ugovore o djelu s osobnim asistentima koji se prvi put uključuju u projekt, vodi evidenciju o mjesečnim izvješćima osobnog asistenta i korisnika i evidenciju o broju iskorištenih sati osobnog asistenta. Na kraju provedbe projekta voditelj je dužan pripremiti evaluaciju provedbe projekta za svakog korisnika. Iskustva provedbe pilot-projekta „osobnog asistenta“ u Republici Hrvatskoj pokazuju jako dobre rezultate.

Napominjemo da samo osobe s tjelesnim invaliditetom, koje su punoljetne i poslovno sposobne mogu ostvariti pravo na osobnog asistenta. Na strani osobnog asistenta se traži da mora biti nezaposlena osoba sa završenom osnovnom ili srednjom školom. Osobnog asistenta može samostalno odabrati sam korisnik ili putem posredovanja udruge.

 

Da bi projekt „osobnog asistenta“ zaživio i na našem području, pred Udrugu „Mali princ“ se stavljaju brojni izazovi. Trenutno radimo na prikupljanju podataka o potencijalnim korisnicima – osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog invaliditeta sa područja Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa. Također, nastojimo doći do imena potencijalnih osoba koje bi se htjele zaposliti kao osobni asistenti. Ovim putem molimo sve potencijalne korisnike i osobne asistente da se jave u Udrugu „Mali princ“ na broj 2829-033 ili navrate u Društveni dom Donji Šarampov.

 

Uvjeti uključivanja u Projekt „osobnog asistenta“ Udruge „Mali princ“

 

a) Pravo na osobnog asistenta može ostvariti svaka osoba s invaliditetom od 18 do 65 godina, poslovno sposobna s područja naše lokalne zajednice, ako je:

- osoba s tjelesnim oštećenjem kojoj je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,

- gluhoslijepa osoba s dodatnim poteškoćama kojoj je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,

- slijepa osoba s dodatnim poteškoćama kojoj je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju,

- gluha osoba s dodatnim poteškoćama kojoj je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju.

 

 

Napomena: Samozbrinjavanje se odnosi na osobnu brigu (higijena, odijevanje, hranjenje…), pomoć pri sitnim kućanskim poslovima, obavljanje kupovine, pomoć prema fizičkim potrebama (transfer krevet-kolica, pomoć pri telefoniranju…), obavljanje administrativnih poslova (odlazak po recepte, doznake…), pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, pratnja i pomoć u različitim socijalnim kontaktima.

Potencijalni kandidat za korisnika osobnog asistenta dužan je udruzi priložiti dokaz o svom invaliditetu, te ispuniti Listu procjene i praćenja potreba i Barthelov indeks.

 

b) Osobni asistent može postati svaka nezaposlena osoba sa završenom osnovnom školom i potvrdom o završenom tečaju za njegovatelja ili srednjom stručnom spremom (SSS), s područja naše lokalne zajednice.

 

Potencijalni kandidat je dužan udruzi dostaviti:

a) liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti,

b) uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

c) potvrdu da osobi nije oduzeta radna sposobnost,

d) potvrdu da osobi nije oduzeta poslovna sposobnost.

 

Osobni asistent ne može biti osoba s kojom je korisnik sklopio ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju. Osobni asistent može samo u iznimnim slučajevima biti član obitelji.

 

Sve dodatne informacije u vezi osobnih asistenata i ostvarivanja prava na osobnog asistenta zainteresirani mogu dobiti u Udruzi „Mali princ“.

Facebook podijeli