Mali princ


Udruzi roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ dodijeljena je donacija u iznosu od 15.000,00 kuna za projekt „Fizikalna terapija za kvalitetniji i aktivniji život“, financirana od strane Zagrebačke županije. Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, pružanjem besplatne usluge fizikalne terapije u opremljenom kabinetu za terapije i domovima korisnika. U sklopu projekta osigurano je 6.000,00 kuna za opremanje kabineta za terapiju Udruge.

Redovita fizikalna terapija s aspekta zdravstvenog stanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom izuzetno je važna kako bi se očuvao funkcionalni status osobe s invaliditetom, spriječilo daljnje pogoršavanje stanja ili takozvani „pad iz kolica u krevet“. Značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju problem je s kojim se osobe s invaliditetom, koje spadaju u najranjivije skupine društva, i njihove obitelji, svakodnevno susreću. Ukoliko pak ostvare pravo na uslugu fizikalne terapije, ona je zbog smanjenih kapaciteta najčešće nedostatna da bi adekvatno doprinijela njihovom zdravstvenom stanju. S obzirom na takve okolnosti, smatramo kako će provođenje ovog projekta doprinijeti promjeni trenutnog stanja i unaprijediti kvalitetu života naših korisnika. U tu svrhu, glavne aktivnosti projekta su sljedeće: opremanje kabineta za provođenje fizikalne terapije najnovijom opremom i aparaturom, provođenje fizikalne terapije u kabinetu za terapije, uvođenje mobilnog tima (provođenje fizikalne terapije u kućama korisnika za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta) te organiziranje edukativnih radionica za roditelje/skrbnike te distribucija online edukativnog letka za članove lokalne zajednice. 

Usluge fizikalne terapije pruža Jasmina Car, magistra fizioterapije, a u sklopu mobilnog tima djeluje Marijana Maros, apsolventica fizioterapije.

U sklopu projekta je osigurana suradnja sa specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Naftalan.

Inovativan aspekt ovog projekta je uvođenje pružanja usluge fizikalne terapije kroz mobilni tim za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta u njihovim kućama, kako bi se na taj način osigurala mogućnost za ravnopravno korištenje usluge fizikalne terapije svim osobama s invaliditetom s područja lokalne zajednice. Inovativan aspekt se očituje i kroz uvođenje novih metoda pristupa, korištenje najnovije opreme i aparature.

Sve projektne aktivnosti planirane su i usklađene shodno epidemiološkim mjerama tijekom pandemije Covid-19.

Facebook podijeli