Mali princ


U Udruzi "Mali princ" održana je edukacija  „Uloga Centra za socijalnu skrb u zaštiti dječjih prava: Institut skrbništva za djecu kroz prikaz slučaja“ koja je provedena u sklopu projekta „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici – II. faza provedbe“, financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt uključuje osnaživanje djece za aktivnu participaciju i izražavanje vlastitog mišljenja kroz strukturirano provođenje slobodnog vremena i psihosocijalnu podršku. Edukaciju je održao Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad, partnerska organizacije na projektu, dana 31.10.2018., a voditeljice edukacije bile su stručne radnice Centra: Andrea Chircovici, mag.polit.soc. i Ana Puček Sesan, mag.iur.

Na jasan i razumljiv način prikazana je uloga Centra za socijalnu skrb Ivanić Grad u zaštiti dječjih prava te su sudionici kroz detaljan prikaz slučaja upoznati s institutom skrbništva za djecu. Kroz prikaz kompleksnog slučaja prikazana je uloga Centra za socijalnu skrb Ivanić Grad, ne samo po pitanju zaštite dječjih prava kroz institut skrbništva za djecu, već u zaštiti dječjih prava kroz sve postupke koje je Centar proveo, počevši od žurne mjere izdvajanja djeteta iz obitelji pa do procesa posvojenja.

Na edukaciji je prikazan i zakonski okvir zaštite dječjih prava kao i važnost dječje participacije u stvaranju otvorene, sigurne i tolerantne lokalne zajednice. Nakon edukacije stručnih radnica CZSS Ivanić Grad otvorena je rasprava. Prisutni su iznosili vlastite primjere kršenja dječjih prava te su pokazali interes za to na koji način sustav socijalne skrbi može zaštiti prava njihove djece.

Korisnost ove edukacije je višestruka: sudionici su dobili informacije o zakonskom okviru zaštite dječjih prava, upoznati su s ulogom CZSS u zaštiti dječjih prava, dobili su priliku iznijeti svoje mišljenje po pitanju dječjih prava te međusobno dijeliti svoja osobna iskustva u zaštiti prava njihove djece.

Nakon edukacije sudionici su ispunili evaluacijske upitnike (N = 20). Upitnici su se sastojali od 2 pitanja za procjenu na Likertovoj skali od 1-5, jednog pitanja višestrukog izbora (da/ne) te tri opisna pitanja. Kvantitativni pokazatelji na temelju izračuna prosječnih vrijednosti pokazuju da su sudionici vrlo zadovoljni održanom edukacijom (M = 4,6). Procijenili su da je  vrlo važna međusobna suradnja i ovakve edukacije za kvalitetnu integraciju i aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u društvenoj zajednici (M= 4,8). Većina sudionika (N =19) smatra provedene aktivnosti u sklopu edukacije korisnima za primjenu u svakodnevnom životu djece s teškoćama u razvoju, dok se jedna osoba ne slaže s navedenom izjavom (N = 1).

Kvalitativna analiza odgovora na opisni tip pitanja ukazuje na potrebu da se treba više raditi na području dječjih prava. Naglašena je potreba educiranja odgojno-obrazovnih djelatnika u školama i vrtićima, kako bi se prava djece koja im pripadaju po zakonu i konvencijama zaista i primjenjivala u korist sve djece s teškoćama u razvoju. Važno je raditi na svim razinama, počevši od sebe, pa do institucija, kako bi se zaštitila dječja prava. Roditelji navode kako smatraju kako je potrebno dodatno raditi i unaprjeđivati zaštitu prava djece, i da sustav treba dodatno štititi, unaprijediti i provoditi prava djece. Tijekom edukacije sudionici su naučili nove pretpostavke za ostvarivanje instituta skrbništva te o izmjenama u ostvarivanju određenih prava za djecu (npr. ne postoji više potpuno oduzimanje poslovne sposobnosti).

Sudionici su pohvalili održanu edukaciju te zatražili da bude više ovakvih aktivnosti. Najviše pohvala odnosilo se na predavače, razumljivost prezentiranog sadržaja te posebno na razmjenu iskustva na kraju edukacije, kada su roditelji pričali otvoreno o svim preprekama s kojima se suočavaju u ostvarivanju prava djece. Bila je dosta naglašena i emotivna komponenta, budući da se radi o osjetljivoj temi, a predavači i sudionici su pokazali empatiju, podršku i razumijevanje, čime se stvorila topla i podržavajuća grupna dinamika gdje je svatko mogao u povjerenju podijeliti svoju priču i osnažiti se.

 

Facebook podijeli