Mali princ


SlikaTijekom trudnoće poroda ili neposredno nakon poroda mogu se javiti različite komplikacije koje ugrožavaju razvoj djeteta. O neurorizičnosti sa stručnog stajališta nam piše naš dopisnik iz Vinkovaca, Josip Abjanović, student završne godine fizioterapije.


Što je to NEURORIZIČNOST?

Tijekom trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda mogu se javiti različite komplikacije koje ugrožavaju razvoj djeteta. Kod manjeg broja djece one mogu uzrokovati privremeni ili trajni razvojni poremećaj.

Ovakve se komplikacije nazivaju neurorizični faktori, a djeca izložena njihovom djelovanju neurorizična djeca. Neurorizičnu djecu u rodilištu izdvaja neonatolog koji ispunjava formular s neurorizičnim čimbenicima i šalje ga u specijalizirane ustanove. Roditelj, uz informaciju o neurorizičnim čimbenicima i potrebu da se dijete uključi u program intenzivnog praćenja, dobiva odmah i termin kad se treba javiti na pregled. Kod niskoneurorizične djece prate se razvoj i UZ mozga. Visokoneurorizična djeca uključuju se u program dijagnostičke obrade: neuropedijatrijski pregled, fizijatrijski pregled, UZ mozga, snimanje spontanih pokreta, EEG poligrafiju, vidne i slušne evocirane potencijale, pojačano se prati njihov razvoj i rano se uključuju u habilitaciju. Uz medicinsku intervenciju i pravovremenu (rehabilitaciju) habilitaciju znatan dio njih može nestati nakon 12. mjeseca života. Kod manjeg broja djece dojenački poremećaji ipak prelaze u trajne razvojne poremećaje(tjelesne,kognitivne…) kao što su cerebralna paraliza, smetnje vida, smetnje sluha, autizam,ADHD, epilepsija….

Danas se smatra da oko 10% živorođene djece čine skupinu rizične djece. Svima koji se bave ovim problemom je u cilju da se rano otkrije da postoji problem i da se poduzme što raniji tretman. Jedna od važnijih komponenti u djelovanju je promicanje preventive da bi se spriječio bilo kakav mogući invaliditet. Treba postojati velika suradnja sa obitelji djeteta i samim njime kao ključnog člana. Nažalost također postoje majke koje spadaju pod visokorizičnim majkama,a to su majke s dobi manje od 15, a više od 35 god; preuhranjenost majke, niži socioekonomski status, te tjekom bolničkih pretraga ako je uspostavljeno da je prijašnje dijete neurorizično, da majka boluje od hipertenzije, bolesti srca, pluća, jetre, da boluje od dijabetesa, epilepsije, malignih bolesti itd. Također veliki je problem kada majka tijekom trudnoće dobije neku infekciju jer to zahtijeva intenzivnu terapiju. Trudnoća, porođaj i rana novorođenačka dob su razdoblja tijekom kojih mnogi čimbenici mogu utjecati na rast i razvoj fetusa/djeteta. Radi toga neophodno su potrebne redovite kontrole prije trudnoće, za vrijeme trudnoće i stručno praćenje porođaja u dobro opremljenim ustanovama za zbrinjavanje ugroženog norođenčeta.

Visoko rizično dijete je ako ima: o Nisku porođajnu težinu- LBW

o 500-999 g- iznimno niska porođajna težina

o 1000-1499 g- vrlo niska porođajna težina

o 1500-2499 g- srednje niska porođajna težina

Ostale oznake: AGA- odgovarajuće za gestacijsku dob SGA- malo za gestacijsku dob

Također nije dijete rizično samo ako ima nisku porođajnu težinu. To je jedna lepeza problema koji kvalitetan stručni tim mora prepoznati u svrhu što ranije re-habilitacije djeteta. Edukacija je jedna od bitnijih čimbenika... Roditelji moraju biti aktivni u svemu jer su oni prva poveznica djetetova uključenja u bilo kakav tretman. Zato pravilna edukacija može uvelike ublažiti rezultat pogotovo ako se radi o predkoncepcijskoj edukaciji, edukacija tjekom trudnoče i postporođajnoj edukaciji... nažalost kod nas nije razvijena u velikoj mjeri, ali radi se na tome. Ovo su neke opće odrednice neurorizičnosti, od kojih se počinje bilo kakav tretman, no cilj nam je da bude što manje neurorizičnih faktora.

Neki od centara koje se bave ovakvom vrstom pristupa su:

  • Specijalna bolnica za djecu s motoričkim i neurorazvojim smetnjama Goljak, Zagreb
  • Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode - Petrova, Zagreb
  • Klinička bolnica “Merkur”, Zagreb
  • Klinika za dječje bolesti Zagreb - Klaićeva, Zagreb
  • Klinički bolnički centar Rijeka
  • Klinička bolnica Osijek
  • Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić”, Sisak
  • Opća bolnica Zabok
  • Poliklinika za rehabilitaciju „Zlatni cekin“ Slavonski brod - bave se tretmanom.
Facebook podijeli