Mali princ


Udruga "Mali princ" započinje s ispitivanjem mogućnosti za uvođenje asistenata u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju koja polaze redovne osnovne škole na našem lokalnom području. Kako je osobni asistent novi oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pred Udrugu se stavljaju brojni izazovi...

U Udrugu se sve više javljaju roditelji djece s teškoćama u razvoju koje interesira kako ostvariti asistenta u nastavi za svoje dijete. To im je pravo ponudilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, no ne i način na koji će se to pravo ostvariti. Školska godina je započela, a škole i roditelji su ostali zbunjeni.

U našoj lokalnoj zajednici ima 10-ak djece s teškoćama u razvoju koja polaze redovne osnovne škole u mjestu svog stanovanja, a čime se omogućuje njihova integracija s ostalom djecom bez oštećenja i život u vlastitoj obitelji. Roditelje djece s teškoćama u razvoju koji su imali te sreće da lokalne škole prihvate njihovu djecu u razrede s ostalom djecom, dočekao je niz drugih poteškoća na koje nisu oni niti škole bili spremni. Odnosi se to na naizgled sporedne točke: kretanje, praćenje nastave, pisanje bilješki, vođenje na toalet... sve te naizgled usputne aktivnosti učenika poteškoće su za djecu koja se otežano kreću, imaju poteškoće s koncentracijom ili druge zdravstvene / razvojne poteškoće.

Iako naši ravnatelji i nastavnici imaju senzibilitet za djecu s teškoćama u razvoju stavljeni su pred zid što i kako raditi s tom djecom u sklopu redovnog školskog programa. Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu (HNOS) kojim se nastoji unaprijediti hrvatsko školstvo na načelima škole za sve, uvažavajući posebne odgojno-obrazovne potrebe i posebne potrebe skupina i pojedinaca predviđa rad s učenikom po prilagođenom nastavnom programu individualiziranim postupcima i posebnom dodatnom pomoći defektologa (rehabilitatora) uz produženi stručni postupak.

Potpuna integracija podrazumijeva uključenost učenika s teškoćama u razvoju u razredni odjel, izradu i primjenu posebno prilagođenih programa za učenika s teškoćom ili teškoćama u razvoju, koje kreira učitelj u suradnji s defektologom i drugim stručnim suradnicima. Najveći broj učenika s posebnim obrazovnim potrebama potpuno je integriran u redovne razredne odjele i to na način da u jednom razrednom odjelu mogu biti najviše 3 učenika. Za učenike sa senzomotoričkim oštećenjima (vida, sluha, tjelesnih oštećenja) koji su potpuno integrirani u redovne razredne odjele organizira se produženi stručni postupak u skupinama od 6-10 učenika nakon nastave.

Djelomična integracija podrazumijeva uključenost učenika s teškoćama u razvoju, najčešće s lakom mentalnom retardacijom, djelonm vremena u razrednom odjelu sa skupinom učenika koji rade prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, a dio programa svladavaju prema posebnom Okvirnom nastavnom planu i programu za učenike s teškoćama u razvoju, kojega realizira defektolog (rehabilitator) u posebnom razrednom odjelu.

U odgojno-obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju pozornost se usmjerava na sposobnosti i potrebe učenika, individualizaciju odgojno-obrazovnog i nastavnog rada, te osiguravanje dodatne podrške primjenom rehabilitacijskih programa, uključivanjem osposobljenih asistenata u nastavi i dr. Ukoliko škola nema zaposlenog stručnjaka koji se bavi s učenicima s teškoćama u razvoju, ona je dužna osigurati primjerenu odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu suradnjom sa stručnjacima izvan ustanove i ovlaštenim institucijama.

Asistent u nastavi

Asistent u nastavi je oblik podrške učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama uključenim u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Cilj ovog oblika socijalne podrške je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Time se unaprjeđuje kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim školama, te uz druge preduvjete, inkluzivna edukacija.

U svijetu je ovaj oblik podrške već uobičajena praksa, dok je kod nas njegova primjena još u začetku. S primjenom se započelo u Gradu Zagrebu (što je pošlo za rukom Udruzi PUŽ koja projekt osobnog asistenta u nastavi za svoje članove - djecu s teškoćama u razvoju provodi od 2005. godine; te Udruzi IDEM koja je razvila mobilnu službu podrške, a u planu joj je osnovati Centar za edukacijsko uključivanje za područje Grada Zagreba i čitave RH). Rijetki su primjeri ostarivanja tog prava u ostalim područjima RH.

Razlog slabe primjene modela "asistent u nastavi" je što zakonom to pravo još uvijek nije regulirano i ne postoji obveza za njegovu primjenu od strane škola. Tako se događa da, iako postoji interes škole i roditelja za asistentom u nastavi, nema institucije koja će snositi financijske troškove za njegov rad. Trenutno se to rješava jedino na način da udruge izrade projekt asistenta u nastavi i pošalju ga na natječaj Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, kao i da zatraže sufinanciranje Grada i Općina, te drugih donatora.

Obratimo pažnju da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koje je i uvelo mogućnost asistenata u nastavi, prema odredbama Državnog pedagoškog standarda nije dužan istu financirati!

Prednosti asistenta u nastavi i kakva se praksa pokazala u RH

Uloga asistenta u nastavi je pružiti „tehničku pomoć“ djetetu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, nastavniku i čitavom razredu, ovisno o potrebama u datom trenutku. Boravak djeteta u školi tako je manje stresan za dijete, nastavnika i čitav razred.

Uvođenjem asistenta u nastavi rasterećuje se roditelje djece s teškoćama u razvoju koji su dosad obavljali taj posao!

Asistentov posao određuje stručni tim škole uz pomoć vanjskih suradnika, ovisno o individualnim potrebama učenika. U nekim slučajevima je to pomoć u pisanju, čitanju, vježbanju, objašnjavanju, pomoć pri spremanju torbe, mobilnosti i sl. Podrška se pruža u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, vodeći računa da se ne ograniči učenika u njegovu osamostaljivanju i maksimalnom razvijanju sposobnosti ( u okviru svojih mogućnosti).

Osoba koja obalja posao asistenta u nastavi mora imati završenu srednju školu, sklonost za obavljanje ovog specifičnog posla, te završiti dodatnu edukaciju kako bi se osposobila za rad s djecom posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Asistent u nastavi radi direktno s učenikom po 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu (20 sati tjedno).

Udruge i škole koje su započele s primjenom ovog modela podrške u RH, ističu pozitivne rezultate u postizanju ravnopravnog sudjelovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i olakšavanju provođenja nastavnog plana i programa.

U školama u kojima je asistent prisutan više godina projektni se ciljevi otvaruju bez većih problema, te je uloga asistenata prihvaćena i definirana; dok u školama u kojim se projekt provodi po prvi puta postoje početna nesnalaženja i potreba za dodatnom edukacijom roditeljam nastavnog osoblja i asistenata.

Rezultati ankete kojom je Udruga PUŽ ispitivala zadovoljstvo nastavnog osoblja iz 10-ak zagrebačkih škola u kojima se provodio projekt asistenta u nastavi ide u prilog tome da je nastavno osoblje u više od 90% slučajeva zadovoljno provedenim projektom, da se slaže da je održavanje nastave jednostavnije, da su poboljšane socijalne vještine učenika, da postoji napredak u svladavanju školskog gradiva, da se povećala samostalnost učenika, da ih prisutstvo asistenata u razredu ne ometa, da projekt treba nastaviti i dr.

Pozitivna iskustva Udruga PUŽ ističe i kod asistenata u nastavi (do sad su to bili studenti / apsolventi različitih visokih i viših škola; uglavnom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta i Pedagoške akademije). Gotovo svi su iskazali zadovoljstvo što su imali priliku sudjelovati u neposrednom radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, te da će im to biti dragocjeno iskustvo u budućem radu.

Trenutna slika primjene asistenata u nastavi

Trenutno se u Gradu Zagrebu projekt asistenta u nastavi provodi u više od 18 škola, te obuhvaća 40 učenika koji ostvaruju ovaj oblik podrške. Nešto dalje, u Petrinji, projekt se provodi mnogo teže. Tamo je jednoj osnovoj školi prošle školske godine dodijeljen 1 volonter (iz redova Udruge invalida Sisačko-moslavačke županije) za pružanje podrške 4-ero djece s cerebralnom paralizom.

Na našem području ovaj projekt još nije zaživio. S obzirom na brojne potrebe od strane roditelja koji su se javili u našu Udrugu, krenuli smo s pripremama za izradu projekta asistenta u nastavi. Uspostavili smo suradnju sa 2 osnovne škole, a u planu je obuhvatiti projektom i ostale lokalne škole. Izradit ćemo projekt s popisom djece kojima je potreban asistent u nastavi, kao i doći do potencijalnih asistenata u nastavi. Radimo na dobivanju informacija kako ostvariti financijsku podršku za projekt i kome se obratiti za pomoć.

Nadamo se da ćemo u suradnji s nadležnim ministarstvima, te lokalnim vlastima i školama omogućiti učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koji se školuju / ili će se školovati u našim lokalnim školama da ostvare ovaj oblik prava i podrške, a kojim im se olakšava njihova samostalnost i ravnopravno sudjelovanje u nastavi.

 

Facebook podijeli